การสร้างแรงกระตุ้นในการ หางาน พร้อมกำจัดอุปสรรคระหว่างทาง

การก้าวเดินอย่างมั่นคงเทคนิคการ หางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทุกวันนี้รูปแบบการหางานและการสมัครงานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให้หลายคนมีค่านิยมในการสมัครงานหรือเลือกงานที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงองค์กรด้วยที่มีการคัดสรรค์บุคลากรที่สมัครงานอย่างละเอียดและรอบคอบมากขึ้น ซึ่งหลายบริษัทก็เริ่มมีมุมมองเปลี่ยนไปจากเดิม จากการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานเองภายในโดยใช้บุคลากรแผนกฝ่าย HR ร่วมกับสัมภาษณ์ ทดสอบ และคัดเลือก แต่ปัจจุบันนี้หลายองค์กรเริ่มหันมาพึ่งบริษัทจัดหางานมากขึ้น เพราะบริษัทเหล่านี้สามารถช่วยคัดกรองผู้สมัครงานได้เบื้องต้น ทำให้องค์กรไม่เสียเวลาในการได้คนที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาทำงาน หรือคนที่ไม่สามารถทำงานได้จริง เพราะความประสบการณ์หรือทำไม่ได้อย่างที่พูดไว้ตอนสัมภาษณ์งาน

ซึ่งบริษัทจัดหางานส่วนใหญ่ก็จะมีขั้นตอนในการคัดเลือกคน หางาน ดังต่อไปนี้

  1. วางแผนการทำงาน มีการกำหนดและวางแผนรูปแบบการทำงานร่วมกับองค์กร โดยนำข้อมูลความต้องการของแต่ละองค์กรมาวิเคราะห์ความต้องการในบุคลากรที่จะทำการคัดเลือก รวมถึงคุณสมบัติและความสามารถเหล่านั้น ให้ตรงตามที่องค์กรคาดหวังและกำหนดไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งบริษัทจัดหางานและองค์กรต้องทำความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้ง่ายในการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรต้องการได้รวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  2. กำหนดวิธีการทำ บริษัทจัดหางานส่วนใหญ่จะมีการกำหนดแพลนการดำเนินงานตามขั้นตอนและระยะเวลา เพื่อให้องค์กรทราบความเคลื่อนไหว พร้อมกับวิธีการคัดเลือกเพราะให้เกิดความพึงพอใจแก่องค์กรสูงสุด โดยจะทำการค้นหาผู้สมัครงานจากเว็บไซต์หางานคุณภาพจากทั่วประเทศ และคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานทางด้านนี้มา จากนั้นก็จะมีการติดต่อเรียกเข้ามาสัมภาษณ์งาน พร้อมกับทดสอบทักษะต่างๆ เบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้สามารถทำงานได้จริง ตามที่ได้ระบุมาในเอกสารการสมัครงาน
  3. ดำเนินงานตามขั้นตอน สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานคัดเลือกนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่บริษัทจัดหางานจะต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกผู้สมัครอย่างมาก เพราะความคาดหวังจากองค์กรที่จะได้คนที่มีความสามารถ คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเข้ามาร่วมทำงานในทีมด้วย นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าผู้สมัครงาน หางาน หลายคนก็เริ่มให้ความสนใจและพึงพาบริษัทจัดหางานเช่นเดียวกัน เพราะพวกเค้าคาดหวังที่จะได้ทำงานกับบริษัทที่มีคุณภาพและมีสวัสดิ์การที่ดี จึงทำให้บริษัทจัดหางานในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
  4. ควบคุมกระบวนการทำงาน การคัดเลือกคนจากการจัดหางานก็จะมีทีมงานร่วมมือกับองค์กรในการควบคุมกระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีศักยภาพในการทำงาน หลายครั้งที่บริษัทจัดหางานมีการคัดเลือกนักศึกษาจบใหม่ ที่นำข้อมูลต่างๆ มาฝากประวัติไว้ในเว็บไซต์หางาน เพราะบุคคลเหล่านี้ยังใหม่ในการทำงาน สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในแต่ละองค์กรก็มีรูปแบบและเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กร และที่สำคัญขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้สมัครงานอีกด้วย
  5. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้ข้อสรุปหรือคัดเลือกคนได้แล้วนั้น จะต้องมีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นผลการสัมภาษณ์งาน หางาน ผลการทดสอบทางด้านทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีเอกสารแสดงข้อเท็จจริงและใช้เป็นหลักฐานการคัดเลือกให้แก่องค์กรได้ สิ่งเหล่านี้จะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การคัดเลือกคนเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีคุณภาพ คุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างหรือองค์กรมีความต้องการได้อย่างแท้จริง

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีช่องทางการหางานที่หลากหลายและสะดวกเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คนหางานหรือคนที่ต้องการเปลี่ยนงาน ได้งานที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับตนเอง และไม่เป็นภาระขององค์กรหลังจากที่ได้เริ่มต้นเข้าไปทำงานแล้ว